ကုေဋေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

: ဖုန္း-၀၁ ၆၅၇၇၈၇၊ ၆၅၇၆၂၅
:
: အမွတ္(၄)၊ ျမစံပယ္လမ္း၊ ပါရမီရိပ္သာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။


All Jobs

Civil Engineer M (3)Posts

31 Jan 2017 | Yangon | Full Time
Job Description - BE/A.G.T.I(ဘြဲ႔ရ)၊ အသက္(၃၀) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။
- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လမ္းတံတားေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တမံဖို႔ေျမႀကီးလုပ္ငန္း အေတြ႕ အၾကံဳ(၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
- ကုမၸဏီ၏သက္ဆိုင္ရာProject မ်ားအား ဦးေဆာင္၍ ကြၽမ္းက်င္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- Survey တိုင္းႏိုင္ရမည္။
- လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္အရေနရာမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ နယ္တြင္ေနႏိုင္ ရမည္။
မွတ္ခ်က္ - ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမိတၱဴ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴမ်ားသည္ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္။