ကုေဋေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

: ဖုန္း-၀၁ ၆၅၇၇၈၇၊ ၆၅၇၆၂၅
:
: အမွတ္(၄)၊ ျမစံပယ္လမ္း၊ ပါရမီရိပ္သာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။


All Jobs

HR Manager M/F (1)Post

31 Jan 2017 | Yangon | Full Time
Job Description - ဘြဲ႕ရ၊ အသက္(၃၀)ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
- HR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma (သို႔) Diploma ႏွင့္ပတ္သက္ေသာManagement တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
- သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
- လိုအပ္ပါက နယ္ခရီးသြားႏိုင္ရမည္။
မွတ္ခ်က္ - ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမိတၱဴ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴမ်ားသည္ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္။